Obchodní podmínky


I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele zájmového vzdělávání (služeb) (dále jen poskytovatel) a účastníka vzdělávání (dále jen klient). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (č. 74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.). 

 

II. Identifikační údaje poskytovatele

Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace 
Lidická 1880/50, 602 00 Brno 
IČ: 00401803 
Statutární orgán: Mgr. Jan Ondroušek, ředitel 
Právní forma: příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení 
Kontaktní údaje jsou uvedeny vždy u příslušné aktivity (administrativní kontakt i kontakt na vedoucího aktivity). Obecné a další kontaktní údaje poskytovatele jsou na webových stránkách www.luzanky.cz/kontakty. Poskytovatel preferuje e-mailovou komunikaci. 

 

III. Poskytované služby

Poskytovatel poskytuje v rámci své činnosti služby - zájmové vzdělávání na základě školského zákona a vyhlášky o zájmovém vzdělávání (dále také aktivity). Jedná se konkrétně o tyto aktivity:

 • pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (kroužky)
 • táborová činnost a další činnost spojená s pobytem (letní pobytové tábory, pobytové akce).
 • příměstské tábory,
 • kurzy, příležitostné akce a další zájmové aktivity v souladu s vyhláškou. 

   

IV. Klientský účet

Na webové stránce www.luzanky.cz se lze registrovat do osobního klientského účtu. Tento účet je dostupný osobám starším 18 let a umožňuje přihlašování na aktivity pro tyto klienty a jejich děti. 
Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v klientském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v klientském účtu a při přihlašování na aktivity jsou poskytovatelem považovány za správné. 
Přístup ke klientskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho klientského účtu. 
Klient není oprávněn umožnit využívání klientského účtu třetím osobám. 
Do svého klientského účtu může rodič nebo zákonný zástupce registrovat také své nezletilé děti. Pro uvádění údajů těchto dětí platí stejná pravidla a podmínky jako pro klienta. 
Z důvodu ochrany osobních údajů nelze informace o registrovaném dítěti sdílet a to ani mezi rodiči nebo zákonnými zástupci tohoto dítěte. 
Osobní údaje, které klient poskytuje v klientském účtu poskytovali, jsou dále popsány v článku XI. těchto obchodních podmínek. 
Klient může svůj klientský účet kdykoliv zrušit. Pokud je současně přihlášen na některou z aktivit, budou jeho údaje pro účely této aktivity uchovány. 
Klient bere na vědomí, že klientský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 

V. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká přihlášením na aktivitu, které lze uskutečnit třemi způsoby:

 1. Přihlášením prostřednictvím přihlašovacího systému (klientského účtu), který je přístupný na webové adrese www.luzanky.cz. 
 2. Přihlášením (doručením přihlášky) jiným způsobem (osobně, e-mailem). V tomto případě zadá klienta do systému na základě uvedených informací zaměstnanec poskytovatele.
 3. Koupí vstupenky na místě konání akce (bez předchozí rezervace i komunikace). V tomto případě není možné žádné storno a klient nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Na základě přihlášky obdrží klient na uvedenou e-mailovou adresu všechny potřebné informace o aktivitě, způsobech a termínech plateb a další potřebné dokumenty. 
Na základě přihlášky poskytovatel rezervuje klientovi místo v přihlášené aktivitě. Přihláška je závazná po připsání platby dle článku VI. na účet poskytovatele a na klienta se vztahují storno podmínky uvedené v článku IX.  
Na  pobytové a příměstské tábory konané během hlavních letních prázdnin, jejichž termín je stanoven v souladu s vyhláškou č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, je splatnost úplaty (ceny za aktivitu) nastavena na 1 měsíc v případě přihlášení před 31. 3. příslušného roku. Po tomto datu je splatnost úplaty 10 pracovních dnů. 
V případě naplnění aktivity je u některých aktivit možné přihlásit se jako náhradník. V případě uvolnění místa bude uvolněné místo přednostně nabídnuto těmto náhradníkům. V případě jejich nezájmu pak následně i dalším zájemcům. 
Pokud není přihláška zaplacena do data splatnosti, smluvní vztah zaniká a uvolněné místo je nabídnuto náhradníkům nebo dalším zájemcům podle předchozího odstavce. 

 

VI. Způsob úhrady

Na základě přihlášení klient obdrží informace o způsobu úhrady. Základním způsobem úhrady je bankovní převod na účet poskytovatele. Na základě dohody s poskytovatelem lze úhradu provést také těmito způsoby:

 • úhradu za klienta provede třetí strana na základě faktury, kterou poskytovatel této třetí straně vystaví na základě informací poskytnutých klientem,
 • ve vyjímečném případě také hotově přímo zástupci poskytovatele.


Aktivita je zaplacena dnem připsání platby na účet poskytovatele. Tento účet je transparentní a všechny platby si může klient ověřit přímo na webové adrese https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2100163623. O připsání platby na účet poskytovatele je klient informován e-mailem. Úhrada musí být provedena před začátkem aktivity.  

 

VII. Překážky na straně klienta

Nemůže-li se klient zúčastnit aktivity, na kterou je přihlášen, oznámí tuto skutečnost poskytovateli a to dohodnutou formou nebo e-mailem. V případě, že je aktivita již zaplacena, vztahují se na tuto platbu storno poplatky podle těchto obchodních podmínek. 
Tyto storno poplatky mohou být ve specifických případech sníženy. Nárok na toto snížení nevzniká automaticky, jedná se vždy o individuální situaci. 
Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem končí dnem vypořádání závazků mezi klientem a poskytovatelem. 
V případě, že vznikne překážka na straně klienta v průběhu konání aktivity (během školního roku v případě kroužků, během tábora …), nevzniká klientovi automaticky nárok na vrácení části zaplacené úplaty. Výše případné vratky je vždy individuální pro každou aktivitu a je nutné ji dohodnout s poskytovatelem. Klient bere na vědomí, že vratka může být i nulová. 

 

VIII. Překážky na straně poskytovatele


a) Kroužky

Poskytovatel může v podmínkách konkrétní aktivity stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu zrušit, a to nejpozději po prvním setkání. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení aktivity. 
V případě, že nebude poskytovatel moci zajistit pravidelnou činnost v plné výši (předem daný počet hodin/lekcí) za pololetí, musí nabídnout náhradní termín neuskutečněných lekcí v týdnu, který bývá nejčastěji na konci pololetí, kdy už kroužky neprobíhají. Pokud není možné ze strany poskytovatele vykompenzovat neuskutečněné lekce v tomto náhradním termínu, bude klientovi vrácena poměrná částka za každou takovou hodinu/lekci. 
Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje klienta.  
V těchto případech má klient právo na vrácení úplaty za aktivitu ve výši 100% zaplacené ceny. 
Poskytovatel může dále zrušit aktivitu, pokud:

 • počet klientů aktivity během roku klesne pod stanovenou hranici,
 • vedoucí aktivity nemůže dále aktivitu vést a nelze zajistit plnohodnotnou náhradu.

V těchto případech bude klientovi vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných hodin a hodin, které do ukončení aktivity zbývají. 

 

b) Letní pobytové tábory, pobytové akce, příměstské tábory.

Poskytovatel může v podmínkách konkrétní aktivity stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu zrušit, a to nejpozději 10 dní před zahájením. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení aktivity nebo ke dni vypořádání závazků. 
Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje klienta. 
Klientovi náleží vratka ve výši 100% zaplacené ceny aktivity. 

 

IX. Storno podmínky


a) Kroužky

Při stanovení storno poplatků se přihlíží zejména k počtu uskutečněných setkání aktivity a k fixním nákladům této aktivity.

Poskytovatel může v podmínkách konkrétní aktivity stanovit storno poplatky odlišně. S těmito storno poplatky je klient seznámen při přihlášení. 

Nejsou-li stanoveny storno poplatky odlišně, náleží klientovi poměrná část z ceny aktivity. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi hodinami, které se již uskutečnily, a hodinami, které zbývají do ukončení aktivity. Od ceny aktivity, která vstupuje do výpočtu storna, budou odečteny vynaložené fixní náklady, které se nevztahují na počet uskutečněných hodin. 

 

b) Letní pobytové tábory, pobytové akce, příměstské tábory.

Částka ve výši 300 Kč je stanovena jako nevratná část úplaty za aktivitu. V případě, že se klient odhlásí z aktivity, storno poplatky se počítají z částky, která byla uhrazena, snížené o tuto nevratnou část ve výši 300 Kč. Storno poplatky se odvíjejí od konkrétního počtu dnů, kolik zbývá do zahájení aktivity:

 • 51 a více dní před zahájením aktivity vracíme 100 % ze snížené ceny aktivity,
 • 50 až 31 dnů před zahájením aktivity vracíme 80 % ze snížené ceny aktivity, 
 • 30 až 15 dnů před zahájením aktivity vracíme 60 % ze snížené ceny aktivity,
 • 14 až 4 dny před zahájením aktivity vracíme 20 % ze snížené ceny aktivity,
 • 3 dny před zahájením aktivity klient ztrácí nárok na vrácení ceny za aktivitu.

Poskytovatel může v podmínkách konkrétní aktivity stanovit storno poplatky odlišně kromě nevratné části úplaty (ve prospěch klienta). 

 

X. Dodání služby a podmínky účasti

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu ve kvalitě a v rozsahu, jaké uvedl v podmínkách poskytnutí služby (informace po přihlášení, propozice, leták…). S těmito podmínkami je klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky podle bodu V. je bere na vědomí.

Poskytovatel dále stanoví další podmínky konání aktivity (vnitřní řád, provozní řád apod.), se kterými seznámí klienta před zahájením aktivity.

V případě nedodržování těchto podmínek ze strany klienta může poskytovatel ukončit smluvní vztah i před ukončením aktivity. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada.

Klient je povinen sdělit poskytovateli všechny informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové konání aktivity. Podle povahy aktivity klient sdělí zejména tyto informace:

 • zdravotní stav (s ohledem na aktivitu),
 • speciální vzdělávací potřeby podle školského zákona,
 • stravovací odlišnosti (alergie na vybrané potraviny, vegetariánství a podobně), 
 • další specifické potřeby klienta.

Klient sdělí tyto informace poskytovateli ve formě a termínu, které poskytovatel pro danou aktivitu stanoví.

Klient bere na vědomí, že v některých případech není možné naplnit požadavek na stravovací odlišnosti a poskytovatel k tomu není zavázán. O této skutečnosti je klient informován před zahájením aktivity (nejméně 3 dny). V tomto případě si stravu zajistí klient individuálně, poskytovatel umožní tento odlišný způsob stravování (ohřev, nádobí, prostor) a poskytne klientovi slevu ve výši nezajištěné stravy ze strany poskytovatele..

Neuvedení některých podstatných skutečností nebo neposkytnutí informace v požadované formě a termínu může mít za následek vyloučení klienta z aktivity. Tato skutečnost je považována za překážku na straně klienta.

Některé podmínky účasti klienta jsou dané zákonem. Při nesplnění takové podmínky jde vždy o překážku na straně klienta. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada. 

 

XI. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel je na základě nařízení uvedeného v odst. I. (GDPR) správcem osobních údajů, které zpracovává na základě následujících zásad a právních důvodů:

Jméno, příjmení, adresa, státní občanství, datum narození (dospělý), rodné číslo (dítě)

Tyto údaje zpracovává poskytovatel o každém klientovi pro potřeby školní matriky, kterou definuje zákon číslo 561/2004 Sb. Školský zákon v §28.  jakožto školské zařízení Jihomoravského kraje, a dále na základě plnění smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek.

E-mail, telefon a další kontaktní údaje

Tyto údaje zpracovává poskytovatel na základě plnění smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek.

Zdravotní údaje

Jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů. Ke zpracování těchto osobních údajů je nutný souhlas klienta. Tyto údaje jsou zpracovávány u specifických aktivit/činností a pro každou takovou činnost je vyžadován samostatný souhlas klienta před začátkem aktivity/činnosti.

Obrazový a zvukový záznam (fotografie a video)

Poskytovatel v rámci aktivit, které realizuje, pořizuje dokumentační fotografie, které klientům zpřístupňuje prostřednictvím webu a sociálních sítí. Fotografie vždy zpracovává anonymně.  
V případě využití fotografií pro další účely (např. propagace SVČ Lužánky) bude zpracování prováděno na základě souhlasu.  
Klient má právo na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění poskytnutých údajů, na výmaz, na omezení zpracování a na přenositelnost údajů. 
Osobní údaje jsou poskytovatelem uchovávány po dobu, kterou stanovuje zákon, a to v případě zpracování údajů na základě zákona, případně na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy nebo v rozsahu uděleném souhlasem klienta. 

 

XII. Vratky

V případě ukončení smluvního vztahu vrátí poskytovatel klientovi úplatu, kterou klient za službu zaplatil, sníženou případně o storno poplatky vypočtené podle článku IX. těchto podmínek.

Vratku provede poskytovatel na účet, ze kterého platba přišla. 

V případě, že za klienta zaplatila aktivitu třetí strana, je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet poskytovatele). 

 

XIII. Pojištění

Poskytovatel je pojištěn u společnosti Kooperativa, a.s. Rozsah pojištění a pojistné podmínky jsou k nahlédnutí na jednotlivých pracovištích. 

 

XIV. Vyšší moc

V případě předčasného ukončení aktivity z důvodu zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky, klient ztrácí nárok na vrácení úplaty zaplacené za aktivitu.

Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

Odlišně se postupuje v případě vyšší moci související s pandemií COVID19 nebo v obdobné situaci. V tomto případě náleží klientovi vratka podle aktuálních podmínek a možnosti aktivity uskutečňovat. Každá aktivita je posuzovaná individuálně se zachováním principu vstřícného proklientského přístupu. 

 

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované podle těchto podmínek. Změnu těchto obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou a nevztahuje se na již uzavřené smluvní vztahy.

 

V Brně dne 10. 1. 2023

  © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
  Verze: f571a98
  (Changelog)