Projekty


Mateřská škola Lentilka se zapojuje do mnohých ekologických i jinak zaměřených projektů, jejichž myšlenky a vize přijímá za své.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a pomůže mateřské škole Lentilka při integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu, a to personálním posílením o chůvu. Chůva v mateřské škole pomáhá pedagogickým pracovníkům s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dětí, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dětí.

Kreativní projekt V Pyžámku

V PYŽÁMKU je kreativní projekt určený pro děti mateřských škol. Zadání je jednoduché! S paní učitelkou vymyslete a napište krátký pohádkový příběh, který může být poučným i pro další děti školkového věku. Poté nakreslete obrázky, které ilustrují napsaný příběh a ostatní nechte na nás! My příběh sestříháme, náš herec pohádku před kamerou přečte a jeho projev budou doprovázet obrázky, které děti nakreslily. Výsledné video bude večerníčkového formátu, kde budou v úvodu představeny děti – autoři, jejich mateřská školka a poté bude následovat samotný příběh.

Naše pohádka Dobrodružná plavba

Mezi námi - program Přečti

Projekt Mezi námi podporuje pravidelné, plánované propojování generace seniorů, dětí a lidí v produktivním věku, na základě jejich vnitřní motivace, v místní komunitě s cílem objevování, poznávání, obohacování a vzájemné úcty.

Lentilka je součástí jejich programu Přečti, díky kterému k nám do tříd pravidelně chodí dětem předčítat pohádková babička.

Kdo je pohádková babička/dědeček?
Senioři, kteří chodí pravidelně číst dětem pohádky do mateřské školy se stávají pohádkovými čtecími babičkami a dědečky. Právě díky pravidelnosti se zde otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb, dialogu a přátelství. Při poslechu rozvíjí svou fantazii a cit pro jazyk. Mohou vstřebávat od seniorů klid, rozvahu a přiblížit se starší generaci. Senioři na oplátku čerpají energii z radosti, upřímnosti a vitality těch nejmenších. Důležitý je pocit užitečnosti a potřebnosti, který díky němu opět získávají.

Recyklohraní

Projekt s názvem Recyklohraní aneb ukliďme si svět, je školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Zdravá 5

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

Lektoři seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

© 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: 5235dd1
(Changelog)