1. SVČ Lužánky
 2. SVČ Lužánky Brno

Přijímací řízení

Dny otevřených dveří v MŠ Lentilce

Pracoviště Kounicova 17. 4. 2023 v časech 8.00-10.00 a 15.00-17.00 hod.

Pracoviště Žerotínovo náměstí 18. 4. 2023 v časech 8.00-10.00 a 15.00-17.00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 bude probíhat 2. a 9. 5. 2023 v časech 9-12 hodin na pobočce Žerotínovo náměstí 1. S sebou si přineste Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Potvrzení zaměstnavatele.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (PDFDOC)

Osobní údaje o dítěti, nástup od, preferované pracoviště/třída, adresa spádové školy, osobní údaje o zákonných zástupcích, zaměstnavatel, nástup do zaměstnání od konkrétního data, sourozenci, kteří jsou již přijati do Lentilky, vyjádření dětského lékaře, kontaktní údaje zákonného zástupce, podpis žadatele.

Potvrzení zaměstnavatele (PDFDOC)
Údaje o zaměstnání a nástupu do zaměstnání zákonného zástupce dítěte, podpis a razítko organizace.
 

Podmínky pro přijetí dítěte do MŠ

Dítě je na základě žádosti zákonného zástupce přijato do mateřské školy, pokud splňuje všechny následující podmínky:

 • Alespoň jeden ze zákonných zástupců dítěte je zaměstnancem Jihomoravského kraje zařazeným do Krajského úřadu JMK / příspěvkové organizace JMK / Krajského ředitelství policie JMK / Hasičského záchranného sboru JMK / Ústavního soudu České republiky.
 • Dítě má v den nástupu do MŠ dokončen veškerý povinný očkovací cyklus.
 • Zákonný zástupce dodal do MŠ veškeré dokumenty potřebné k přijetí dítěte (viz výše).
 • MŠ má volné místo.

Nástup dítěte do MŠ je možný i během školního roku. Dítě je však nutno přihlásit již od začátku daného školního roku. K tomuto případu slouží v Žádosti k předškolnímu vzdělávání položka Datum nástupu. Pokud má mateřská škola volnou kapacitu, přijímá děti i během roku.


Hodnotící kritéria (PDF)
 

Ukončení docházky dítěte do MŠ

Dítě docházející do MŠ Lentilka ukončuje docházku do školy, dojde-li k některé z následujících podmínek:

 • Dítě dovrší věku a podmínek nástupu do ZŠ.
 • Dítě se během prvních tří měsíců dostatečně neadaptovalo na chod a fungování MŠ a rodičům je doporučeno prozatímní setrvání dítěte v domácím prostředí.
 • Dítě se chová agresivně vůči ostatním dětem ve škole (kouše je, bije atp.) či závažně ničí majetek školy.
 • Zákonný zástupce dítěte řádně a v daném termínu nehradí školné nebo stravné.
 • Zákonný zástupce ukončil nebo mu byl ukončen pracovní poměr ve školou požadované instituci. Pokud má mateřská škola volnou kapacitu, dítě smí opustit školu až na konci daného pololetí. Pokud má mateřská škola další zájemce o přijetí, toto dítě ukončuje docházku na konci aktuálního měsíce, ve výjimečných případech na konci měsíce následujícího. V obou výše zmíněných případech musí zákonný zástupce uhradit náklady spojené s docházkou dítěte do MŠ nad rámec školného a příspěvku poskytnutého MŠMT (úplata za školné se tedy skládá ze školného a poměrné částky dříve dotované zřizovatelem).

Je v pravomoci vedoucí mateřské školy ukončit docházku dítěte do MŠ v případě, kdy zákonný zástupce opakovaně porušuje školní řád, např. Při pozdním vyzvedávání dětí. Stejně tak je v pravomoci vedoucí mateřské školy ukončit docházku dítěte do MŠ, pokud dítě déle než 15 pracovních dní neomluveno z docházky v mateřské škole.
 

Důležité dokumenty ke stažení

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (PDF, DOC)
 • Potvrzení zaměstnavatele (PDFDOC)
 • Úplata za předškolní vzdělávání (PDF)
© 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: b3f5ced