Přijímací řízení

MŠ Lentilka má momentálně plnou kapacitu. Vaše dítě můžete k předškolnímu vzdělávání přihlásit v řádném termínu zápisu (viz níže) s nástupem od září 2024. Jeho přijetí se bude řídit hodnotícími kritérii (viz níže).

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně přijetí dítěte, obraťte se na vedoucí MŠ Elišku Matuškovou (739 760 408)

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Pondělí 13. 5. 2024, 9:00 - 12:00, adresa Kounicova 16

Středa 15. 5. 2024, 9:00 - 12:00, adresa Žerotínovo nám. 1

K zápisu nemusíte vodit své dítě, ale moc rádi se s ním uvidíme.

K přijetí je nutné doložit následující dva dokumenty, u kterých dbejte na jejich pečlivé vyplnění:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (PDFDOC) - dvě strany
Do Žádosti o přijetí je možné vyplnit preferované pracoviště i třídu. O umístění dětí do jednotlivých tříd (a pracovišť) rozhoduje vedoucí školky tak, aby třídy byly vyvážené. Zároveň také přihlíží k požadavkům a přáním rodičů, které mohou uvést do Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Potvrzení zaměstnavatele (PDFDOC)

Den otevřených dveří

Pracoviště Kounicova 16: čtvrtek 11. 4. 2024 od 8:00 do 10:00

Pracoviště Žerotínovo náměstí 1: pátek 12. 4. 2024 od 8:00 do 10:00

Školku je možné i s dítětem navštívit v rámci Dnů otevřených dveří, které probíhají před zápisem na obou pracovištích. Je to nejlepší příležitost prohlédnout si prostředí Lentilky, seznámit se s jejím vedením a doptat se na případné otázky. Pokud zvažujete přihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání během roku mimo běžný termín zápisu, je možné si domluvit individuální návštěvu školky.

Podmínky pro přijetí dítěte do MŠ

Dítě je na základě žádosti zákonného zástupce přijato do mateřské školy, pokud splňuje všechny následující podmínky:

 • Alespoň jeden ze zákonných zástupců dítěte je zaměstnancem Jihomoravského kraje zařazeným do Krajského úřadu JMK / příspěvkové organizace JMK / Krajského ředitelství policie JMK / Hasičského záchranného sboru JMK / Ústavního soudu České republiky.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Netýká se dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.
 • Zákonný zástupce dodal do MŠ veškeré dokumenty potřebné k přijetí dítěte (viz výše).
 • MŠ má volné místo.

Seznam příspěvkových organizací JMK

Nástup dítěte do MŠ je možný i během školního roku. Dítě je však nutno přihlásit již od začátku daného školního roku. K tomuto případu slouží v Žádosti k předškolnímu vzdělávání položka Datum nástupu. Pokud má mateřská škola volnou kapacitu, přijímá děti i během roku.

Hodnotící kritéria 

Ukončení docházky dítěte do MŠ

Dítě docházející do MŠ Lentilka ukončuje docházku do školy, dojde-li k některé z následujících podmínek:

 • Dítě dovrší věku a podmínek nástupu do ZŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte řádně a v daném termínu nehradí školné nebo stravné.
 • Zákonný zástupce ukončil nebo mu byl ukončen pracovní poměr ve školou požadované instituci. Pokud má mateřská škola volnou kapacitu, dítě smí opustit školu až na konci daného školního roku. Pokud má mateřská škola další zájemce o přijetí, toto dítě ukončuje docházku na konci aktuálního měsíce, ve výjimečných případech na konci měsíce následujícího. V obou výše zmíněných případech musí zákonný zástupce uhradit náklady spojené s docházkou dítěte do MŠ nad rámec školného a příspěvku poskytnutého MŠMT (úplata za školné se tedy skládá ze školného a poměrné částky dříve dotované zřizovatelem).
 • Dítě se během prvních tří měsíců dostatečně neadaptovalo na chod a fungování MŠ a rodičům je doporučeno prozatímní setrvání dítěte v domácím prostředí.
 • Dítě se chová agresivně vůči ostatním dětem ve škole (kouše je, bije atp.) či závažně opakovaně ničí majetek školy.

Je v pravomoci vedoucí mateřské školy ukončit docházku dítěte do MŠ v případě, kdy zákonný zástupce opakovaně porušuje školní řád, např. Při pozdním vyzvedávání dětí. Stejně tak je v pravomoci vedoucí mateřské školy ukončit docházku dítěte do MŠ, pokud dítě déle než 15 pracovních dní neomluveno z docházky v mateřské škole.

  © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
  Verze: 6868dde
  (Changelog)