Povinné předškolní vzdělávání

Nejstarší věková skupina, děti ve věku pět až šest let a děti s odkladem školní docházky, mají poslední ročník mateřské školy zařazený do povinné školní docházky. Povinný ročník předškolního vzdělávání se poskytuje dítěti bezúplatně, a to i dětem s odloženou školní docházkou. Neúčastní se předškolního vzdělávání pouze z důvodů zdravotních nebo jiných závažných rodinných důvodů.

Dle školského zákona si musí každá mateřská škola určit časové rozložení dne, během něhož dítě předškolního věku musí být přítomné minimálně čtyři hodiny ve škole. Lentilka tento čas stanovila na 8:30 ráno – každé dítě předškolního věku musí tedy v Lentilce strávit půlden od 8:30 ráno do 12:30 v poledne. Doporučujeme však s dětmi přicházet nejpozději v 8:00, aby měly učitelky dostatek prostoru pro individuální vzdělávací činnosti.

Omlouvání absence

Povinná školní docházka dětí předškolního věku je desetiměsíční, probíhá tedy od září do června. Dítě mateřskou školu nenavštěvuje v prázdninové dny stanovené MŠMT a schválené zřizovatelem ani v mimořádných dnech ředitelského volna. Rodiče jsou povinni do tří dnů nepřítomnosti dítěte předškolního věku telefonicky nebo e-mailem informovat pedagogický personál o důvodech nepřítomnosti a o předpokládané délce nepřítomnosti, následně je nutné napsat písemně omluvenku do omluvného listu dítěte, který je uložen u učitelek jednotlivých tříd. 

Rodič dítěte může zažádat o uvolnění svého dítěte z předškolního vzdělávání na dobu delší tří dnů z jiného důvodu než je nemoc, vyplněním Žádosti o uvolnění předškoláka nejpozději pěti pracovních dnů před uvolněním. K žádosti se vyjádří vedoucí MŠ, popř. jí pověřená osoba.

Vzdělávání

Mateřská škola Lentilka se snaží dětem předškolního věku poskytovat co nejlepší péči a zvýšenou pozornost, aby se toho v mateřské škole co nejvíce naučily a byl jim tak přesun do základních škol usnadněn. Hodnocení dětí a informování rodičů o prospívání a výsledcích jejich dětí probíhá v období listopad - leden, dále pak podle individuálních potřeb na základě domluvy. Rodičům jsou podávány zprávy buď při osobních schůzkách, nebo prostřednictvím e-mailové komunikace.

    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: c54ce65
    (Changelog)