1. SVČ Lužánky
  2. SVČ Lužánky Brno

O Lentilce

Brno-střed

 

Jsme firemní mateřská škola Lentilka – školské zařízení s celodenním provozem, které se věnuje dětem od dvou do sedmi let. Naší hlavní náplní je rozvíjet individuální osobnost každého dítěte a připravit jej na vstup do základní školy, zajistit mu klidné a podnětné prostředí, kde se cítí bezpečně a spokojeně, seznámit ho se základními hodnotami a tradicemi naší společnosti, přírody i celého světa.

Lentilku provozuje od září 2012 Středisko volného času Lužánky v Brně. Na počátku vznikly dvě třídy v budově Krajského úřadu JMK na Žerotínově náměstí, určené především pro zaměstnance Krajského úřadu a příspěvkových organizací Jihomoravského kraje. V září 2016 se pak Lentilka rozšířila o další tři třídy v prostorách Vyšší odborné školy zdravotnické v Kounicově ulici a nyní je určená také pro děti zaměstnanců Hasičského záchranného sboru a Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a od září 2017 také pro děti zaměstnanců Ústavního soudu.

Lentilka je složena celkem z pěti tříd o celkové kapacitě 106 dětí. Na Žerotínově náměstí najdete dvě třídy – Modrou a Oranžovou, obě o kapacitě 17 dětí. Na Kounicově ulici najdete další tři třídy – Modrou a Zelenou, obě o kapacitě 24 dětí, a Oranžovou s 20 dětmi.

lentilka

Platby

Měsíční školné činí 500 Kč . 
Stravné: 52 Kč/den (strávník 2-6 let), 60 Kč/den (strávník 7-8 let).
Platí se zálohou 1200 Kč/měsíc, přeplatky se vrací 2x za rok.

Vize Lentilky

Naší vizí je být uznávanou mateřskou školou s pestrým výukovým programem, individuálním přístupem ke každému dítěti, kvalitními didaktickými pomůckami i hračkami. Také si zakládáme na cenové dostupnosti, bohaté nabídce zájmových aktivit a dalších kulturních akcí pro děti, udržujeme si vysokou pedagogickou odbornost s možností dalšího růstu a pracujeme podle nejnovějších výukových metod.

Poslání Lentilky

Naším posláním je vytvořit z mateřské školy místo, ve kterém děti prožijí šťastné dětství, kde se cítí spokojeně a bezpečně a kde se postupným učením rozvíjí jejich osobnost, která bude připravena na další cestu životem.

Filozofie školy

Naše mateřská škola se nachází v centru města Brna, proto je naší filozofií především osvojení si základních pravidel bezpečného chování předškolního dítěte. V tomto věku je potřeba položit základ pro pochopení ohleduplného a bezpečného chování ve společnosti.

V různých situacích si děti všímají dění i problémů v okolí mateřské školy. Učí se pravidlům soužití, samy se podílejí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby vytvořily spolehlivý kolektiv kamarádů. Učí se zvládat prostorovou orientaci, rozvíjet smyslové vnímání a zvládat základní pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. Zdokonalují své chování natolik, aby nebylo ohrožováno zdraví a bezpečí nejen jejich vlastní, ale i ostatních lidí.

Proto samy děti nabízí výukový program pro své vrstevníky pod vedením kvalifikovaných lektorek s názornými a praktickými ukázkami, jak se zachovat v nejrůznějších nebezpečných situacích.

Pohybové aktivity v Lentilce

Snažíme se co nejvíce podporovat pohybovou aktivitu dětí, a to hlavně pravidelnými návštěvami Sokola a plavání.

Všechny děti mateřské školy jednou za čtrnáct dní navštěvují TJ Sokol Brno I, kde jsou pod vedením zkušených instruktorů vyučovány atletice, gymnastice i jiným pohybovým a herním činnostem. Cvičení v Sokole také podporuje spolupráci dětí, rozvinuje sportovního ducha a učí je znát a rozumět vlastnímu tělu.

Kurz plavání dobrovolně mohou navštěvovat všechny děti, které se účastní povinného předškolního vzdělávání. Do plavání mohou chodit i děti mladšího věku, podmínkou je však dovršení věkové hranice čtyř let ke dni začátku školního roku. Plavání dětí probíhá jedenkrát týdně v areálu krytého bazénu Kraví hory. Děti se učí potápět, plavat i skákat, formou her se dozvídají o základech plavání a záchranných polohách a postupně si utvářejí kladný vztah k vodě.

Povinné předškolní vzdělávání

Nejstarší věková skupina, děti ve věku pět až šest let a děti s odkladem školní docházky, mají poslední ročník mateřské školy zařazený do povinné školní docházky. Neúčastní se předškolního vzdělávání pouze z důvodů zdravotních nebo jiných závažných rodinných důvodů.

Dle školského zákona si musí každá mateřská škola určit časové rozložení dne, během něhož dítě předškolního věku musí být přítomné minimálně čtyři hodiny ve škole. Lentilka tento čas stanovila na 8:30 ráno – každé dítě předškolního věku musí tedy v Lentilce strávit půlden od 8:30 ráno do 12:30 v poledne.

Povinná školní docházka dětí předškolního věku je desetiměsíční, probíhá tedy od září do června. Rodiče jsou povinni do tří dnů nepřítomnosti dítěte předškolního věku zatelefonovat do příslušné třídy a informovat pedagogický personál o důvodech nepřítomnosti dítěte i o předpokládané délce jeho nepřítomnosti. (omluvenka předškoláka - PDF)

© 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: b3f5ced