Evropské projekty, ESF

Lužánky jsou dnes již zkušeným realizátorem projektů, spolufinancovaných z fondů Evropské unie. V současné době realizujeme jeden čtyřletý projekt s celostátní působností.

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

PŘEHLED ÚSPĚŠNĚ UKONČENÝCH PROJEKTŮ

 


 

Klokanovy školky

 • Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000564
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
 • Poskytovatel dotace: MŠMT
 • Částka: 17 059 099 Kč
 • Termín: od 01/2017 do 12/2020
 • Projekt Klokanovy školky podpoří vzájemné učení mateřských škol jejich síťováním. Prohloubí dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinese ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání. Projekt svým obsahem navazuje na předchozí projekty: Klokanův kufr – diagnostika dítěte předškolního věku a Skládám, tvořím, myslím, věnovaný polytechnické výchově.
 • Těžištěm projektu je vytvoření sítě mateřských škol, tzv. Center kolegiální podpory a vzájemného učení (1 až 3 centra v každém kraji) v tématech:
  1) Čtenářská pregramotnost
  2) Matematická pregramotnost
  3) Polytechnické vzdělávání v MŠ
  4) Individualizace vzdělávání v MŠCentrum bude pořádat 1x měsíčně odpolední workshopy pro MŠ ve svém regionu, kde vytvoří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe a čerpání inspirace do výuky. Jako podpůrná aktivita budou realizována pravidelná setkávání pracovníků center.

                              

Nahoru ↑

Skládám, tvořím, myslím

 • Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0135
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (programové období 2007–2013)
 • Poskytovatel dotace: MŠMT
 • Partner projektu: Pedagogicko-psychologická poradna Brno
 • Částka: 3 381 130 Kč
 • Termín: od 07/2014 do 06/2015
 • Cílem projektu bylo podpořit pedagogy MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání, přispět k získání konkrétních dovedností předškolních pedagogů. Do projektu se zapojilo 46 mateřských škol z Jihomoravského kraje a 363 pedagogů. Nabídli jsme jim několik aktivit:
  1) Ucelený vzdělávací blok tří vzdělávacích seminářů poskytl pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních schopností dítěte a návazné informace o klíčových oblastech pro rozvoj polytechnických dovedností.
  2) Praktická část – série dílen (metodika “Sedmero dílen v MŠ”), zaměřených na rozvoj polytechnických dovedností dětí, kde si pedagogové mohli sami aktivitu vyzkoušet a později i realizovat na půdě své MŠ.
  3) Spolupráce na tvorbě Katalogu pomůcek v mateřských školách – pedagogové posuzovali přínos konkrétních pomůcek a stavebnic ve své MŠ
  Další část projektu byla věnována vzniku nových metodických pomůcek – souboru Klokanovy kapsy.
 • web projektu: skladam.luzanky.czlogo_OPVK_2

Nahoru ↑

Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO

 • Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00192
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (programové období 2007–2013)
 • Poskytovatel podpory: MPSV
 • Částka: 6 129 936 Kč
 • Termín: od 03/2012 do 02/2015
 • Partner projektu: Jihomoravský kraj
 • Projekt se zaměřoval na sladění podmínek pracovního a rodinného života zaměstnanců JmK a jeho příspěvkových organizací. V rámci projektu vznikla krajská koncepce, proběhlo vzdělávání zaměstnanců při návratu po RD (20 kurzů) a zajištění celodenní péče o děti celkem 33 zaměstnanců po dobu 1 až 3 let.
 • Součástí projektu byla 2 dotazníková šetření mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky KrÚ JMK a příspěvkových organizací JMK; 4 tematická setkání pro KrÚ JMK a příspěvkové organizace JMK z oblasti sociální, zdravotnictví, školství, kultury a ostatních; 6 kulatých stolů na témata rovných příležitostí
 • web projektu: www.rovnepristupy.cz

logo_OPLZZNahoru ↑

O krok dál – Další vzdělávání pracovníků SVČ Lužánky

  • logo_okd_bČíslo projektu: CZ.1.07/1.3.41/01.0010
  • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (programové období 2007-2013)
  • Poskytovatel podpory: Jihomoravský kraj
  • Částka: 5 427 079 Kč
  • Termín: od 04/2012 do 03/2015
  • Projekt si kladl za cíl zvýšit vzdělanost pracovníků SVČ Lužánky a dalších zájemců v odborných dovednostech, pedagogických znalostech, manažerských dovednostech, ve schopnostech práce s IT a v oblasti firemní kultury. Byl zaměřen především na interní a externí pracovníky SVČ, ale byl otevřen i dalším zájemcům. Jeho hlavní náplní bylo pořádání vzdělávacích kurzů jednodenních i vícedenních, vedených kvalitními lektory, kteří jsou špičkami ve svých oborech, a to s cílem posunout odbornou úroveň pracovníků SVČ.
  • V průběhu projektu bylo uspořádáno 68 kurzů, jichž se úspěšně zúčastnilo 902 účastníků. Spolupracovali jsme s 50 lektory, z nichž někteří byli našimi interními či externími pracovníky, a předávali tak svým kolegům vlastní know-how, další byli experti z vysokých škol a jiných vzdělávacích organizací.
  • web projektu: www.okd.luzanky.cz

logo_OPVK_2Nahoru ↑

 

KLOKANŮV KUFR, komplexní metodika pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věkulogo_klokanuvkufr

 • Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.09/04.0024
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (programové období 2007-2013)
 • Poskytovatel podpory: Jihomoravský kraj
 • Částka: 2 307 698 Kč
 • Termín: od 02/2012 do 03/2013
 • Partner projektu: Pedagogicko-psychologická poradna Brno
 • Cílem projektu bylo vytvořit komplexní pracovní materiál pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Uznávaná metodika “Diagnostika dítěte předškolního věku” brněnských autorek Mgr. Jiřiny Bednářové a PhDr. Vlasty Šmardové, vychází z rámcového vzdělávacího programu ČR a přináší souhrn praktických úkolů pro předškolní věk. Náš projekt vytvořil odbornou aplikaci této metody – metodický kufr obsahuje názorné manipulační pomůcky ze dřeva či laminovaného papíru.
 • V průběhu projektu jsme spolupracovali s 32 mateřskými školami – vzdělávání pedagogů, pilotní ověření pomůcky.
 • web projektu: www.klokanuvkufr.cz

logo_OPVKNahoru ↑

Keramika a rostliny pro pět smyslů

 • Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.09/04.0003
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (programové období 2007-2013)
 • Poskytovatel podpory: Jihomoravský kraj
 • Částka: 1 362 025 Kč
 • Termín: od 02/2012 do 03/2013
 • Cílem projektu byla inovace a zavádění nových metod výuky, alternativních vzdělávacích programů spolu s metodami zaměřenými na individuální přístup a rovné příležitosti pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se ŠVP. Cílovou skupinou projektu byly děti zdravotně a sociálně znevýhodněné. Sekundární cílovou skupinou projektu byli pedagogové SVČ Lužánky. Byly realizovány nové výukové lekce v keramických a zahradnických dílnách se zaměřením na oblast arteterapie a fytoterapie v návaznosti na Rámcové vzdělávací programy v souladu s ŠVP.
 • Výstupem projektu byl metodický materiál pro pedagogy, který jim pomůže s obsahovou, motivační i tematickou stránkou jejich práce. Další výstupem byla souborná výstava všech prací, které vznikly v průběhu projektu.
 • web projektu: http://www.luzanky.cz/projekty-esf/keramika-a-rostliny/

logo_OPVK_2Nahoru ↑

Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací Jihomoravského kraje (Spolupráce s JMK)

 • Financován: z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Doba trvání projektu: od 05/2010 do 04/2013
 • Nositel projektu: Jihomoravský kraj
 • Projekt byl zacílen na celkové zefektivnění činností Krajského úřadu Jihomoravského kraje (KrÚ JMK) a příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem (PO JMK). Realizací projektu došlo ke zvýšení kvality veřejných služeb poskytovaných KrÚ JMK. Projekt byl zaměřen na samotný KrÚ JMK a jeho zaměstnance a také na PO JMK, které jsou zřizovány JMK a jejich zaměstnance. Smyslem Projektu bylo dosáhnout trvalého systémového zlepšování a zvyšování výkonnosti úřadu prostřednictvím využití metod řízení kvality
 • Projekt se skládal ze tří dílčích aktivit:
  Prohloubení a zkvalitnění aplikace modelu CAF na KrÚ JMK a zavedení modelu CAF ve vybraných PO JMK
  Zavedení a aplikace systému procesního a strategického řízení na KrÚ JMK
  Aplikace projektového řízení na KrÚ JMK a v příspěvkových organizacích JMK

logo_OPLZZNahoru ↑

Pozitivně zpátky do práce

 • Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/26.00175
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (programové období 2007-2013)
 • Poskytovatel podpory: MPSV
 • Částka: 3 910 027 Kč
 • Termín: od 08/2009 do 07/2011
 • Hlavním cílem projektu bylo sladění profesního a rodinného života a podpora zaměstnatelnosti žen. První část projektu byla zaměřena na rozvoj služeb péče o děti. V rámci několika poboček našeho SVČ byly zřízeny miniškolky, zařízení pro nepravidelné krátkodobé hlídání dětí. Druhá část projektu byla věnována vzdělávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, zaměřenému na návrat do zaměstnání – kurzy počítačové a jazykové gramotnosti.
 • Proběhlo celkem 102 kurzů na různých místech Jihomoravského kraje, které absolvovalo cca 800 účastníků z řad rodičů na MD a RD a nezaměstnaných. Z toho 83 kurzů v Brně, 5 v Medlově, 6 ve Strážnici, 2 ve Veselí nad Moravou, 3 v Moravském Krumlově, 2 v Rosicích a 1 v Bílovicích nad Svitavou.

logo_OPLZZNahoru ↑

Vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené a vznik mikroškolky v CRA Lata

 • Číslo projektu: CZ.04.1.03/2.2.15.3/0103
 • Operační program Rozvoj lidských zdrojů (programové období 2004-2006)
 • Poskytovatel podpory: MPSV
 • Částka: 4 102 893 Kč
 • Termín: od 01/2007 do 10/2008
 • Hlavním cílem projektu bylo vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené – nabídka počítačových kurzů jak všeobecných pro začátečníky a pokročilé, tak specializovaných podle přání klientů. Druhou částí projektu a současně přímou podporou konání PC kurzů bylo vybudování mikroškolky s kapacitou 15-20 dětí ve věku 2-5 let. Náplň činnosti tohoto zařízení je výtvarná a tělovýchovná, účastníci kurzů zde mohou po dobu svého pobytu v PC učebně umístit zdarma a přednostně své děti. Díky tomu se pak mohou plně věnovat svému vzdělávání bez starostí o svoje dítě.
 • Bylo realizováno celkem 63 počítačových kurzů pro cca 475 účastníků z řad rodičů na rodičovské dovolené.

Nahoru ↑logo_esf

Školní vzdělávací program pro vaši školu

 • Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0183
 • Operační program Rozvoj lidských zdrojů (programové období 2004-2006)
 • Poskytovatel podpory: MŠMT
 • Částka: 3 861 322 Kč
 • Termín: od 11/2006 do 06/2008
 • Cílem projektu bylo pomoci školám s tvorbou a implementací ŠVP. Mezi 8 klíčovými aktivitami projektu byly semináře pro učitele, konference pro pedagogy a také ukázkové bloky výuky a projektové dny, realizované pro třídní kolektivy.
 • 3547 účastníků – 882 pedagogů a 2267 žáků

Nahoru ↑logo_esf