Výtvarná činnost, keramika Tradice a svátky roku
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Kamarádka hlína

Dílna pro žáky MŠ zaměřená na práci s keramickou hlínou. Program je určen skupině 10-15 dětí doprovázené pedagogem. Možnost jedné lekce či pravidelné docházkypracoviště Lesná, Lesná

Popis programu:
Obsahem je tvořivá dílna zaměřená na nejrůznější techniky práce s keramickou hmotou. V rámci pravidelné docházky si děti vyzkoušejí základní techniky práce s keramickým materiálem - jednoduchý výrobek modelovaný z ruky, stavbu  výrobku z hádků, práci s pláty, reliéf. Seznámí se s plastickým zdobením i zdobením pomocí engob, glazur a barvítek. Při jednorázové návštěvě jsou téma i technika přizpůsobeny požadavkům pedagoga - lze vycházet např. z tradic a svátků roku (téma vánoční, velikonoční, dárek ke Svátku maminek...).

Cíle programu:
U předškolních dětí je cílem zdokonalit jejich dovednosti v oblasti jemné motoriky. Vysvětlit jim základní pravidla práce s keramickou hmotou a naučit je tato pravidla aplikovat při vlastní tvorbě.  Předat jim základní teoretické vědomosti o hlíně (přiměřeně věku) a úloze keramiky v životě lidí. Popsat, předvést a naučit je základní metody povrchové úpravy výrobků (glazury, oxidy, barvítka…) Na konci výukového programu dítě zvládne dokončit zadaný výrobek a uklidí po sobě pracovní místo.

Určeno pro: děti od 4 let

Délka programu: 60 min

Termín: Dopoledne od září do června - po dohodě s pedagogy je možné chodit pravidelně i jednorázově.

Cena: 90 Kč - V případě pravidelné docházky cena 60 Kč za žáka.

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lesná, Milénova 13, 638 00 Brno
Romana Latová, tel. 545 222 070, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a svět práce

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k řešení problémů, Kompetence pracovní

Share Button
tisk