Z historie SVČ Lužánky

		        

Uprostřed města Brna leží jeho zelené srdce – park Lužánky. A srdcem tohoto parku je odedávna budova Střediska volného času Lužánky. Stejně jako park slouží už od roku 1949 k rekreaci a odpočinku dětí, mládeže i dospělých, ale také jejich vzdělávání a rozvíjení všemožných zájmů. Za dobu svého působení se středisko volného času rozrostlo o řadu dalších pracovišť, která jsou rozeseta na různých místech města Brna, ale také v Orlických horách. Všechny spojuje název Lužánky a příslušnost k dlouhé historii tohoto parku i naší mateřské budovy.

Lužánecký park o rozloze 20 hektarů je nejstarším veřejným parkem v zemích Koruny české. Celý areál Lužánek je ve státním seznamu nemovitých kulturních památek zapsán pod pořadovým číslem 0019. Jako samostatná památka je evidován i restaurační pavilon, dnešní budova Střediska volného času Lužánky.

Tato budova byla postavena v roce 1855 podle projektu Ludwiga Förstera jako novorenesanční restaurační pavilon, tzv. “Kasino”. Byla obdařena nejen přívětivým průčelím se sochami karyatid znázorňujícími alegorie čtyř ročních období od Johanna Meixnera, ale i majestátním schodištěm z terasy dolů do centrální části parku. Lužánky se koncem 19. století staly centrem kulturního a společenského života. Lužánecký pavilon Kasino byl moravským zemským výborem hojně propůjčován “…spolkům a korporacím pro zemědělské, živnostenské, vědecké a umělecké výstavy, koncerty a přednášky, vyjma přednášek politického rázu…” (cit. MZA, fond A9, sign. 2710).

historieV květnu roku 1919 vyhověl Moravský zemský výbor žádosti Jana Pleskače o pronajmutí restaurační místnosti včetně zahradní terasy v Lužánkách. Zároveň bylo povoleno pořádání nedělních odpoledních koncertů ve velkém sále restauračního pavilonu, které se od svého začátku těšily velké oblibě brněnské veřejnosti.

Pohoda meziválečných Lužánek je krátce zachycena ve filmu “Dokud máš maminku” z r. 1934. Pro nás Brňany není tak podstatná umělecká úroveň filmu, jako ona malá scéna v zahradní restauraci u lužáneckého Kasina, která je neocenitelným dokumentem společenské atmosféry v Lužánkách ve 30. letech 20.století.

Po 2. světové válce se účel budovy podstatně změnil. Už během roku 1948 dostala brněnská mládež k užívání budovu bývalého restauračního pavilonu. Vznikla tak tradice užívat budovu k mládežnickým hrátkám a dětským klubíčkům. Podnět k vybudování kulturního a zájmového střediska brněnských dětí a mládeže dala paradoxně Zemská rada Junáka po návštěvě svých členů v podobných zařízeních tehdejšího Sovětského svazu. Město Brno se rozhodlo nevyhovující budovu adaptovat a vystavět vzorový Dům pionýrů. V únoru 1949 začala přestavba zahradní restaurace a přístavba nového křídla podle projektu arch. A. Kuriala, na níž se podílely všechny velké brněnské podniky. První Dům pionýrů v republice byl slavnostně otevřen v rámci akce “Mládež vede Brno” 15. května 1949 za přítomnosti tehdejšího předsedy vlády A. Zápotockého. Přítomné děti byly vyzvány k hledání klíče od “domu” – ten byl rychle nalezen a za zvuku fanfár třebíčských junáků byl dům otevřen. Po slavnostním otevření byl opět uzavřen a až do září se dokončovala přestavba a vybavování interiérů většinou brněnskými podniky.

Jak se začínalo? Podle dostupných pramenů s ředitelkou vybranou mezi královopolskými skautskými vedoucími, jedním pedagogickým a dvěma provozními pracovníky zahájilo na počátku školního roku 1949 činnost celkem 18 kroužků se 175 dětmi. Vedoucími kroužků byli mj. významní brněnští umělci – malíři, spisovatelé, básníci, herci a režiséři. Součástí domu byla zahrada pro “mičurinské” kroužky a dva skleníky vybudované na místě původních oranžérií, ukázková těžební štola, slévárna, tkalcovská dílna s ručním stavem a tiskárna. Během několika let se zvýšil počet pedagogů i provozních pracovníků a úměrně k tomu stoupl i počet kroužků a dětí. Z názvu některých tehdejších kroužků na nás zavane duch 50. let – stopy slévačských, mičurinských, tkalcovských či tiskařských kroužků už nacházíme jen na starých fotografiích nebo při větších opravách a rekonstrukcích budovy. Některé aktivity jako například kroužky dramatické, filmové, výtvarné, modelářské, biologické, hudební, sportovní či turistické zmodernizovaly svou náplň, používané metody a pomůcky a navštěvuje je již několikátá generace Brňanů. U některých už často nelze mluvit o pouhých kroužcích, ale kolektivech s velmi dlouhou tradicí, vlastními zvyky, vedoucími a pevnými vztahy (PIRKO, Zeměpisná společnost “Po cestách vlasti”, Javorníček, Brněnský Valášek…) Díky velké společenské poptávce vznikaly a stále vznikají nové aktivity.

Oddělení a úseky vznikaly, zanikaly a jmenovaly se v průběhu půlstoletí různě. Vlastní působnost domu také prošla vývojem – od ústředního přes krajský, městský s krajskou působností, a znovu městský. Až do roku 1989 byla jednou z náplní tohoto zařízení i pomoc pionýrské organizaci v kraji a ve městě Brně, a na jeho řízení se kromě školských orgánů podílely i ty pionýrské.

Šedesátá léta znamenala velké uvolnění, v roce 1968 dokonce na necelé tři roky byl dům přejmenován na Dům dětí a mládeže. Tato myšlenka se pak plně mohla uplatnit až po roce 1989, kdy se dům stal centrem (později “střediskem”) volného času otevřeným nejen všem dětem, ale i všem generacím Brňanů.

V roce 1991 byl zrušen krajský Dům pionýrů a mládeže, jeho majetek a budova na Slovinské byly delimitovány k Lužánkám. V roce 1992 přibylo k základní budově v Lužáneckém parku první pracoviště – Bezbarierové centrum volného času Lesná. V roce 1995 díky spolupráci s úřadem městské části Brno – Bohunice přibylo pracoviště Lány, která byla zřízena ve staré bohunické škole, a o 3 roky později Studio dramatické výchovy Labyrint, sídlící v bývalé bohunické mateřské škole. Pak postupně přibylo Multimediální studio Lávka na Kraví Hoře a Centrum rodinných aktivit Lata v Žabovřeskách. Do výčtu můžeme zařadit i 2 turistické základny. TZ Kozí horka na brněnské přehradě byla vybudována v roce 1960. TZ u plumovské přehrady využívaly Lužánky v roce 1991 až 2013.

V roce 2001 byly Lužánky pověřeny Radou Jihomoravského kraje organizací všech postupových soutěží, přehlídek a předmětových olympiád na území celého Jihomoravského kraje. V roce 2003 se poprvé Lužánky umístily v anketě “Kdo hýbe Brnem” TOP 100 Brno, vyhlášené Magistrátem města Brna a časopisem Brno Bussines, mezi stovkou nejvýznamnějších firem a institucí v Brně. Lužánky též velmi úzce spolupracovaly s brněnskými vysokými školami, zejména s JAMU a Masarykovou univerzitou. Na začátku roku 2005 získalo SVČ Lužánky oficiální statut Fakultního školského zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

V lednu 2007 došlo po téměř dvouleté přípravě k fúzi dvou školských zařízení – SVČ Lužánky a SVČ Domeček, čímž Lužánky získaly na jihozápadě Brna 4 nová pracoviště – Legato, Lampu, Lysku a Linku. V polovině roku 2007 k nim ještě přibylo nové, v pořadí již 11. pracoviště Louka v městské části Vinohrady. Nejnovější součástí Lužánek je od července 2009 rekreační středisko Lorien v Orlických horách. V roce 2011 jsme bohužel museli z technických důvodů zrušit pracoviště Lampa. V září 2012 byla otevřena po půlročním plánování firemní mateřská škola JMK Lentilka. Lužánky jsou v současné době nejen nejstarším, ale i nejrozsáhlejším a svými výkony největším českým střediskem volného času.

Brněnské veřejnosti v současné době můžeme nabídnout přes 600 kroužků, téměř 400 příležitostných akcí konajících se během školního roku a přes 200 prázdninových aktivit od klasických a příměstských táborů až po kurzy pro dospělé. Na našich pracovištích najdete i nejrůznější poradny, kluby a miniškolky Maceška. Širokou nabídku máme nachystanou také pro základní a střední školy – ať už se jedná o výukové programy, školní výlety či vzdělávací kurzy pro pedagogy akreditované MŠMT. Každoročně projde Lužánkami přes 70 000 Brňanů.

Stejně jako se stále rozrůstají stromy v lužáneckém parku, rozrůstá se i nabídka aktivit SVČ Lužánky. Přejeme si, abychom byli Brnu a jeho obyvatelům, ale už zdaleka nejen jim, stejnou oázou odpočinku, zdrojem nápadů a inspirace a místem příjemných setkávání, jako je pro ně lužánecký park.

aktualizováno 21.8.2014

Zpět do současnosti.